İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Müdahale ve AFKOM Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Hüseyin Kurt
 • Görevi : Müdahale ve AFKOM Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 241 28 75 - 2203
 • Faks : (+90) 266 245 88 15
 • E-posta : itfaiye@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1984 Balıkesir doğumlu. 2000 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nden, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden mezun oldu. Lisans Eğitimini 2006-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

  Özel sektör ve yurt dışında itfaiyeci olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında Balıkesir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde İtfaiye Eri olarak memuriyete başladı. Dalgıç, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Müdürü unvanlı kadrolarda çalıştı. 2015 yılında Karesi Belediyesi’ne geçiş yaparak Tekniker olarak görev yaptı. 2017 Aralık ayı itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Müdahale ve AFKOM Şube Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

  Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Müdahale ve AFKOM Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    İdari ve lojistik işler kapsamında;

a)    Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b)    Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

c)    Belediye İtfaiye teşkilâtının çalışma esaslarına, kıyafete ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile İtfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlere ilişkin iç mevzuatı, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklere uygun olarak geliştirmek, çıkarılan bu yönetmelik ve yönergeleri belirli dönemlerde güncellemek,

ç)    Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önce Mali Hizmetler Daire Başkanlığına göndermek,

d)    Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına göndermek,

e)    Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet,varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli(puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

f)    Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığına göndermek,

g)    Belediye itfaiye birimlerinde fiilen çalışan personele, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutarın ödenmesini ve mevzuat uyarınca çalışma saatlerine göre yiyecek ücretlerinin karşılanmasını sağlamak,

ğ)    Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına göndermek,

h)    Belediye İtfaiye personeli kimlik kartlarını, mevzuata göre hazırlatmak ve belediye İtfaiye personeline dağıtımını yapmak,

ı)    İtfaiye personelinin üniformasının ve olaylara müdahalede kullanılan teçhizatın yönetmeliğe uygun şekilde olması için Grup Amirliklerinden bildirilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin hususları yerine getirmek, üniforma ve teçhizat ihtiyaçlarını her yıl tespit etmek ve tedarikini sağlamak,

i)    Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Şubeye ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

j)    Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayındaayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

k)    Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

l)    Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

m)    Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

n)    İtfaiye Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile koordine ederek İtfaiye Dairesi Başkanlığı birimlerinin;

1)    İş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak,

2)    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin alınmasını işveren vekili adına kontrol etmek,

3)    İş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konularıeğitim programlarına dâhil etmek,

4)    İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak,

5)    Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

6)    Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, işyeri ortam gözetimi, periyodik sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

o)    Hizmetin gerektirdiği İtfaiye araçları ve haberleşme cihazlarını mevzuatın gerektirdiği şekilde hazır bulundurulabilmek için Şube Müdürlüklerince talep edilen araç ve cihazların miktar, cins ve donatım ihtiyaçlarını her yıl tespit etmek ve tedarikini sağlamak,

ö)    Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

1)    Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

2)    Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3)    Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak için“Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatları”nı hazırlatmak,

4)    Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

5)    İkmal ve bakımla ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

p)    Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak,

(2)    Olaylara müdahale kapsamında,

a)    Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, Yangın Raporu tanzim etmek,

b)    Su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

c)    Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek,

ç)    Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

d)    Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeler ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

e)    Gerektiğinde gönüllü itfaiye teşkilleri kurmak ve mevzuatını hazırlamak,

f)    İmar planları yapılırken konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına imkân verecek şekilde yeşil kuşaklar ayrılmasını sağlamak, bu alanlara yangın havuzları, su ikmal noktaları ve depoları, ulaşımı zor noktalara pompalı su hidrantları yapmak, yaptırmak, belirtilen tesislerin öncelikle yapılması için gerekli ödeneklerin belediye bütçesine konulmasını sağlamak,

g)    Belediye itfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esaslarına, çalışanların görev ve yetkilerine, memurluğa alım için taşımaları gereken niteliklere, alacakları meslek içi eğitimlere, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafete ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlere ilişkin yönerge ve talimatların hazırlanmasına destek sağlamak,

ğ)    İtfaiye hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi için, belediye itfaiye yangın personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın düzenlemek, buna dair Belediye İtfaiye Personeli Çalışma Esasları Yönetmeliğini hazırlamak,

h)    İtfaiye personeline; yıllık, aylık, haftalık, günlük eğitim programları çerçevesinde, yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiyeye nazari ve uygulamalı eğitimler vermek,

ı)    Belediye sorumluluk alanında meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, çökme ve benzeri afetlerde, yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak  derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirler ile yapılacak yardım çalışmalarına katkı sağlamak, bu maksatla gerekli olan ekipman ve donanımı hazırlamak,

i)    İl veya bölge düzeyinde, afet ve acil duruma hazırlık, planlama, bilgi paylaşımı, ortak eğitim, tatbikat ve karşılıklı yardımlaşma çalışmaları maksadıyla, yılda en az iki defa olmak üzere düzenlenen “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu”nun istişare toplantısına hazırlık yapmak ve hazırlıkları toplantıya katılmadan önce Belediye Başkanına arz etmek,

j)    Afet ve Acil Durum Yönetimi ve müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için,

1)    İl düzeyinde yapılan plânlara uygun ve bu planlarla koordineli olarak, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla,

aa)    Bölgesel risk belirleme çalışmaları yapmak, bu risklere göre senaryolar hazırlamak,

bb)    Beldenin bu özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum alternatif müdahale plânlarını geliştirmek,

cc)    Belediye sınırları içerisinde afetle ilgili acil ulaşım eylem planlarını hazırlamak, alternatif ulaşım yollarını araştırıp müdahale birimlerine bildirmek,

2)    Yapılan planlamaları İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilgili belediye birimleri ve bağlı kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordine etmek,

3)    Hızlı ve etkileşimli haberleşme sistemlerini ve gereken lojistik merkezleri önceden kurmak ve hazır etmek,

4)    Beklenen afet ve acil durumları göz önüne almak suretiyle, yeterli büyüklükte, afet risk değerlendirmesi yapılmış geçici barınma alanları belirlemek ve imkânlar dâhilinde bu yerlerin altyapısı hazır hale getirmek, geçici barınma alanı olarak belirlenen yerlerin hiçbir şekilde başka amaçla kullanılmamasını sağlamak, geçici iskân alanı olarak kullanılabilecek mevcut pazaryeri, park, bahçe ve yeşil alanların altyapılarını afetlerde kullanılabilir hale dönüştürmek üzere projeler hazırlamak

5)    Afet ve acil durumları göz önüne alarak, ihtiyaç duyulabilecek yapı stoku envanterini hazırlamak, cadde ve sokak isimleri, toplu kullanım alanları gibi her türlü veriyi kent bilgi sistemlerine işlemek ve güncel olarak bulundurmak, bu bilgileri AFAD ile paylaşmak

6)    Afet ve acil durum plânları doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri almak; halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

7)    Afet ve acil durum yönetimine katılım için gönüllülüğü özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapmak, gönüllülere eğitim, teçhizat gibi ihtiyaçları konusunda destek vermek, farklı toplumsal grupların afet ve acil durum yönetimine katılımını sağlamak

k)    Afet ve acil durumlarda;

1)    Afet ve acil durum mahallinde gerekli incelemeleri yaparak Belediyece yapılabilecek hizmetleri acilen tespit etmek ve düzenlemek,

2)    Gerekli hallerde afet ve acil durum bölgesinde Seyyar Komuta Merkezi oluşturarak, tüm çalışmaların buradan yönetmek,

3)    Afetten etkilenen vatandaşların barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının hijyenik şartlarda karşılanmasını sağlamak,

4)    Çevreye ve insanlara zarar verebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması çalışmalarına katılmak,

5)    Kurtarma çalışmalarının bittiği uzmanlarca belirlenen yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılmasını sağlayarak koordine etmek,

l)    Belediye sınırları dışında olabilecek yangın ve doğal afetlere sağlanacak yardım ve desteği koordine etmek, gerektiğinde diğer afet ve acil durum bölgelerine araç, gereç, malzeme ve personel desteği sağlamak, afet ve acil durumlarda diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak yardım ve destek konusunda işbirliğini geliştirmek, belediye ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü düzenlemektir.