Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Muhasebe Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İnanç Küçük
 • Görevi : Muhasebe Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  16.03.1984’de Balıkesir’de doğdu. İlköğretim, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesinden mezun oldu.

  2007 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra 2008 yılında Kepsut Belediyesinde memur olarak göreve başlayıp, 2008-2011 yılları arasında Kepsut Belediyesi Muhasebe Şube Müdürlüğünde görev yapmıştır.

  2011 yılında Balıkesir İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğüne geçiş yapmıştır. 6360 sayılı Kanun ile İl Özel İdaresi kapandıktan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı altında çalışmıştır.

  24.04.2019 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Şube Müdürlüğü görevini vekil olarak yürütmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Muhasebe Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda;

a)    Muhasebe yetkilisini, sertifikalı adaylar arasından, bulunamaması halinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre belirlemek ve atanmasını sağlamak,

b)    Belediye hesaplarını standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturmak,

c)    Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak,

ç)    Taşınır malların giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak, birimler tarafından gönderilen belgelerde gösterilen tutarlar üzerinden “II’nci Düzey Detay Kodu” itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapmak,

(2)    Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, birimler tarafından gönderilen belgelere göre düzenlemek,

(3)    Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

a)    Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

b)    Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

c)    Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

ç)    Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

d)    İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

(4)    Belediyenin, diğer kamu idareleri nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

a)    Kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için Belediye Başkanının teklifi ve Belediye Meclisinin kararıyla ilçe belediyelerine yapılabilecek mali ve aynî yardımların koordinasyon ve kontrolünü yapmak,

b)    Mahalli İdare Birliklerine karşı mali yükümlülükleri yerine getirmek,

c)    Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı mali tabloları aylık dönemler hâlinde Maliye Bakanlığına göndermek,

(5)    Daire Başkalıklarınca gönderilen ödeme emri belgelerini almak, gerekli kontrolleri yaparak, ödemeleri yapmak,

(6)    Belediyenin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşmamasını sağlamak için gereken kontrol mekanizmasını kurmak ve işletmek,

(7)    Yasal kesintileri ilgili hak sahiplerine zamanında ödemek,

(8)    Verilen ön ödemelerin takibini yapmak, avanslarda bir aylık, kredi avanslarında üç aylık süreyi gözeterek geri ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

(9)    Limitlerini aşmamak suretiyle yapılacak borçlanmaya ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı veya gerekiyorsa Kalkınma Bakanlığı görüşü ile Bakanlar Kuruluna sunulmasını takip etmek,

(10)    Belediye kuruluş ve işletmelerinden veya fonlarından tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek hasılat paylarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek yer ve zamanda ödenmesini takip ve kontrol etmek,

(11)    Belediyenin banka hesabındaki mevcut parasının kullanımını sağlamak, nakit akışını yönetmek,

(12)    Belediye tarafından sağlanan teşvik ve desteklemeleri bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklamak,

(13)    Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, kayıp ve kötüye kullanımı önlemek, mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeleri düzenli olarak muhafaza etmek,

(14)    Sayıştay tarafından yapılan belediyenin mali işlemleri açısından yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmek, denetim sonuç raporlarını inceleyerek, sorgu yazılarını ilgilisine göndermek, tebligatı Sayıştay’a bildirmek, cevaplandırılmasının takibini yapmak, Sayıştay ilamlarının kayıt altına alınması, takip ve tahsilatı,

(15)    Belediyenin resmi mühür iş ve işlemlerini yürütmek

(16)    Belediye’nin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuat hükümlerine uygunluğunun kontrolü ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden incelenmesi sürecinde Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ön Mali Kontrol Yönergesini hazırlamaktır.