Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Derya Solak
 • Görevi : Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  27.06.1976 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kayseri’nin Talas İlçesinde tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

  2001 yılında, Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra, Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinde görev yaptı.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında, 29.08.2016 - 01.02.2018 tarihleri arasında Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapan Solak, 01.02.2018 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmenin yanında, İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü görevlerine de vekalet etti. 23/08/2019 tarihinden bu yana Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğüne ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne vekalet etmektedir.

  Evli ve bir çocuk annesidir. • Görevleri

Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Daire Başkanlığının İdari işleri kapsamında:

a) Daire Başkanlığının İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b) Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini, ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önce Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

c) Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli (puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

d) Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

e) Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

f) Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Müdürlüğe ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

g) Daire Başkanlığının Birim Arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi her yıl tasnif ederek arşivlemek ve 5 yıl muhafaza etmek, 5 yılını dolduran arşivlik malzemeyi her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak, daha fazla saklanması gereken arşiv malzemesini kurum arşivine göndermek,

ğ) Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

h) Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

ı) Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

i) Başkanlık personeline, Strateji Geliştirme Dairesi faaliyet alanlarında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

j) Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır Devlet mallarını,

1) Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek,

2) Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3) Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

4) İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

k) Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamaktır.

(2) Proje araştırma ve geliştirme kapsamında:

a) Tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek,

b) Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana faaliyet ve hizmet geliştirme alanlarında senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, sonuçları sırasıyla Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunmak,

c) Turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ile eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yaptırmak üzere ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak üzere ön çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak,

ç) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

d) Belediyenin sunabileceği ilave hizmetlere veya hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ARGE faaliyetleri yerine getirmek, Belediye birimleri, kuruluş ve iştirakleri ile birlikte projeler hazırlamak,

e) Alt yapı hizmetleri dışında, Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek; ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projeleri ile ilgili bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek,

f) Geliştirilen, Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunulan ve onay alınan projeler hakkında ilgili Daire Başkanlıklarınca Belediye Meclisi kararı istihsal edilmesini takip etmektir.

(3) Belediye teşkilat yapısının geliştirilmesi kapsamında,

1) Balıkesir ilinin nüfusunu, fiziki ve coğrafi yapısını, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini, gelişme potansiyelini dikkate alarak, Belediyenin yasal faaliyet ve görevlerine, stratejik planın temel hedef ve görev ihtiyaçlarına, norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde Belediye teşkilatını değiştirme ve geliştirme analizleri yapmak,

2) Teşkilat değişiklik tekliflerini aynı esaslarla incelemek,

3) Analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek ve üst yönetimce uygun görülen değişiklikleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirmek,

(4) Mevzuatı geliştirme kapsamında:

a) Teşkilat yapısındaki değişikliklere, üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerine ve yönetişim ihtiyaçlarına göre Belediyenin iç mevzuatını geliştirme ve bu alanda standardizasyonu sağlama çalışmalarını bir elden yönetmek, bu amaçla;

1) Teşkilat yapısındaki değişiklikleri ivedi olarak iç mevzuata yansıtmak,

2) Belediyenin iç mevzuat külliyatını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile birlikte elinde bulundurmak, envanterini tutmak, iç mevzuat içeriğine hâkim olmak,

3) Yayımlanan tüm Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri, mahalli idarelerin uygulamaları hakkında Yargıtay ve Sayıştay kararlarını günlük takip etmek, üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerinin ve mahkeme kararlarının, iç mevzuata etkilerini analiz etmek ve analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlığı ile koordine etmek,

4) Belediyenin hazırlanan tüm Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında ilgili birimlerin uygunluk ve 1.Hukuk Müşavirliğinin hukuka uygunluk görüşünü istihsal etmek,

5) Hazırlanan ve güncellenen Belediye Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında mevzuat gereği, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlarından görüş isteme yazılarını, genel gerekçesi ile birlikte, bir elden hazırlamak, Belediye Başkanı imzası ve elektronik kopyası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne göndermek,

b) Belediye Yönetmelikleri hakkında Belediye Meclisi kararını, Belediye Yönergeleri hakkında Belediye Başkanı Onayını istihsal edilerek, Yönetmelik ve Yönergelerin ilan ve uygulamaya konulması sürecini yönetmek,

c) Görev ve Çalışma Yönetmelikleri ile onaylanan Belediye teşkilatına uygun kadro cetvellerinin hazırlanmasını İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

ç) Hazırlanan ve değiştirilen Belediye Yönetmelik ve Yönergelerin tamamının adını, yürürlüğe giriş zamanlarını ve istenen diğer bilgilerin Kamu Mevzuat Sistemine (KMS) girmek üzere 1.Hukuk Müşavirliğinde Belediye KMS sorumlularına zamanında bildirmek,

d) Yönetim sistemlerine ilişkin ulusal (TURKAK) ve uluslararası (ISO) sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarını yönetmek, kalite standartları belgelerinin alınmasını sağlamak,

(5) Kurum dışı ilişkilerin yönetimi kapsamında;

a) Kurum dışı toplantı takip sistemini kurmak, çalıştırmak,

1) Valilik ve diğer kurumlarda yapılacak toplantıların konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden toplamak, katılacak personeli planlamak, mazereti nedeniyle katılamayacak personeli veya varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek,

2) Kurum Dışı Aylık Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak, birimlere duyurmak,

3) Toplantı sonuç raporunu almak, analiz etmek, gerekiyorsa katılımcı ile birlikte Genel Sekretere ve Belediye Başkanına bilgi sunmak,

b) Devredilen veya paylaşılan hizmetlerin yerine getirilmesinde, ilçe belediyeleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak, ilçe belediyeleri ile veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Belediye Meclisince yönlendirici ve düzenleyici kararlar alınmasını sağlamak,

c) Belediye Başkanı veya temsilcisinin katılacağı Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi birlik ve teşkillerin meclis ve/veya yönetim kurulu toplantılarına katılıma ilişkin hazırlıkları yapmak, zamanında arz etmek, üyelik yükümlülüklerini takip ve kontrol etmek, yerine getirmek,

ç) Protokol hazırlama ve imzalama iş ve işlemlerini koordine etmek,

1) Muhataplar ile imzalanmak üzere hazırlanan tüm protokollerin taslaklarını almak ve ilgili Daire Başkanlıklarının ve Hukuk Müşavirliğinin görüşüne göndermek,

2) Protokol taslağı hakkındaki görüş ve önerileri ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte değerlendirmek ve gereken düzeltmeleri yapmak,

3) Protokol imzalamak üzere Belediye Meclisinden onay alma iş ve işlemlerini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek, Protokolü imzaya sunmak,

4) İmzalanan Protokolün suretlerini ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek, ıslak imzalı suretini Arşiv Yönergesi esaslarına göre muhafaza etmek, mali yükümlülük ve ayni yardım içeren Protokollerin bir suretini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

5) Belediye birimlerince hazırlanacak Protokoller ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler tarafından hazırlanarak imzalanmak üzere Belediyeye gönderilen Protokollerin hazırlanma, imzalama / onaylama esas ve usullerini belirlemek ve standardize etmek amacıyla Protokol Hazırlama ve Uygulama Esas ve Usulleri Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyenin idarî işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmektir.

(6) Kurum içi iletişimin yönetimi kapsamında;

a) Kurum içi iletişim ve koordinasyon sistemini kurmak, çalıştırmak,

b) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılıkları ve diğer Belediye birimlerinin yapacakları planlı ve planlı olmayan, koordinasyon, planlama, karar, işbirliği ve faaliyet sonu incelemesi veya değerlendirme kategorilerindeki tüm toplantılarının konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden almak, varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek,

c) Belediyenin Aylık Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak, plansız toplantıları programa dahil etmek ve duyurmak,