Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Ülkü Sungur
 • Görevi : Proje ve Yatırımlar Şube Müdürü V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2514
 • E-posta : cevrekoruma@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı.

  2000-2006 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi'nde, 2006-2010 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde, 2010-2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda çalıştı.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürü V. olarak görev yapmaktadır. • Görevleri

Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sorumluluk alanında çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak,

(2)    Projeler ile ilgili her türlü alan tahsislerinin yürütülmesi, izinlerin alınması, yazılım programları vb. için ilgili Daire Başkanlıkları, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

(3)    Entegre Atık Yönetim Planları hazırlamak bu kapsamda,

a)    Büyükşehir Sorumluluğundaki Yol ve Alanların (Kıyılar dâhil) Temizliği Yönetim Planını,

b)    Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânını,

c)    Büyükşehir Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Plânını,

ç)    Büyükşehir Gemi Atıkları Yönetim Planını,

d)    Büyükşehir Tıbbi Atık Yönetim Plânını,

e)    Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin, Büyükşehir Tehlikeli Atık Yönetim Plânını yapmak ve yaptırmak,

(4)    Hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planlarını ilçe belediyeleri ile koordine etmek, Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak, ilgili diğer kurumlara göndermek,

(5)    Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin Büyükşehir Tehlikeli Atık Yönetim Plânı yapıldığında, kurulacak sistemi öneri halinde Mahalli Çevre Kuruluna sunmak, Valiliğin uygun görüşü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almak,

(6)    Atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesisler kurmak, kurdurmak,

(7)    İlçe belediyeleri ile koordineli olarak Stratejik Gürültü Haritaları çıkarmak, Eylem Planları hazırlamak, kamuoyu bilgisine sunmak,

(8)    Çevresel Etki Değerlendirmesi taleplerine cevap vermek üzere Belediye adına görüş oluşturmak ve isteyen birim, kurum kuruluşlara vermek,

(9)    Daire Başkanlığı sorumluluk alanında, diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, yarışma vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak,

(10)    Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik ve pratik bilgiler öğretmek üzere hizmet içi eğitimler vermek,

(11)    Çevre koruma hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(12)    Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmaktır.