İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Aytekin Aktan
  • Görevi : Şehir Planlama Şube Müdür V.
  • Faks : (+90) 266 239 10 60

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Bölge ve şehir planlama işleri kapsamında,

a) Mekânsal strateji planı ve çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Belediye sınırları içerisinde il çevre düzeni planı ve kıyı alanları dışındaki alanlarda 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak,

b) Kurum ve kuruluşların veya vatandaşların il çevre düzeni planı ve nazım imar planları değişikliği taleplerini incelemek, değerlendirmek, gerekirse değişiklik taslaklarını hazırlamak,

c) Nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde İlçe Belediyelerine uygulama imar planlarını yaptırmak, uygulama imar planları, imar ıslah planları, plan notları ile lejantları hakkında, ilçe belediye meclislerince alınmış olan kararları mevzuat çerçevesinde incelemek, değerlendirmek, değişiklik taslaklarını hazırlamak,bu kapsamda,

1) İmar planlarını ve uygulamalarını hemşehrilerin inşaat işlerini güçleştirmeyecek, onları düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde ve zamanında yapmak, yaptırmak,

2) Kıyı alanları dışındaki alanlarda nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin planlarını yapmak, yaptırmak,

3) Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, her türlü imar ve ıslah uygulamasını yapmak, yaptırmak,

4) Mevcut imar planlarında bölge ve genel otopark yerleri ayrılmamış veya yetersiz olan yerlerde, imar planlarında bölge ve genel otopark yerlerini belirleyen revizyonlar yapmak,

5) Hazırlanan imar planları ve revizyonları ile

aa) Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,

bb) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek,

cc) Mezarlık alanlarını tespit etmek,

çç) Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaları seçmek,

dd) Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulmasını sağlamak,

6) İmar planlarını yaparken ve denetlerken yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkilemediğini kontrol etmek,

7) Sit alanları dışında her ölçekte yapılan nazım ve uygulama imar planlarını, bunlar üzerinde yapılan değişiklik tekliflerini, bu kapsamdaki esas ve prensipleri Belediye Meclisi kararına sunmak, onaylatmak,

8) 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve tescil ettirmek,

9) İlçe belediyelerinden intikal eden uygulama imar planları hakkında görüş belirtmek,

ç) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, gecekondu dönüşüm projesi uygulama alanlarında, mülkiyeti kendisine ait arazilerde veya Valilikçe toplu konut sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekte hazırladığı planları Belediye Meclisinde onaylatmak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygulama yapılacak yerlerde ihtiyaç olması halinde, Başkanlıkça kurulacak birimlere, talep üzerine geçici olarak personel görevlendirmek,

d) İçerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya ilgili kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine etmek,

e) Belediye Meclisi komisyon toplantılarına katılarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen sit alanı dışında imar planları, değişiklik teklifleri ve imar mevzuatı hakkında, üyelerin bilgilenmesini, planların aynen veya değiştirilerek onaylanmasını sağlamak,

f) Daire başkanlıklarının da görüşünü alarak Belediyenin 5 yıllık İmar Programı ve Ek İmar Programını hazırlamak ve Belediye Meclisi kararına sunmak,

g) Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanan ve onaylanan plan/program ve planlama/programlama kararlarına ilişkin dosyaların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Belediye birimlerine dağıtımını yapmak; plan ve planlama kararlarının çizimini orijinal paftalar üzerine ve sayısal ortamda yapmak, yaptırmak, plan tadilat dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlemek,

ğ) İlçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının imar uygulamaları ile binalı veya binasız arazi ve arsa düzenleme sahalarındaki uygulamalarının çevre düzeni planına ve her ölçekte nazım ve uygulama imar planlarına uygun olmasını denetlemek,

1) Bu maksatla her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek, gerektiğinde örneklerini almak,

2) Denetim maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak,

3) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili ilçe belediyelerine üç ayı geçmemek üzere süre vermek, bu süre içerisinde giderilmeyen eksiklik ve aksaklıkları gidermek,

h) Uygulama imar planı veya planlama ana kararları ya da prensiplerini etkileyecek nitelikteki arazi ve arsa düzenlemeleri ve uygulamalarının tespiti halinde, gerekli bilgi ve belgeleri düzenlemek, yazışmaları yapmak,

ı) Belediye birimlerine, imar mevzuatı kapsamında gerçekleştirdikleri ve fiziksel mekânı ilgilendiren projelerinin proje ve/veya yapım aşamalarında gerekli desteği sağlamak,

i) İmar planlarını kitapçık haline getirerek, ücreti karşılığında isteyenlere vermek,

j) Sağlıklı Kentler Birliği ile üyelik işlerini, çalışmalarda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

(2) Deprem ve zemin incelemeleri alanında,

a) Kentleşme, planlama ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olarak;

1) Zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak,

2) Planlama kademelerine veri hazırlamak,

3) Mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak ve önerilerde bulunmak,

4) Teknolojiye dayalı aletsel laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

b) Belediye sınırları içerisinde imar planlarının yapılması ve revize edilmesine yönelik zemin araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

c) Belediyenin bina, yol, köprü, tünel, doğalgaz geçiş güzergâhları hafriyat ve benzeri yapı işleri için zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak ve gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,

ç) İlçe belediyelerinden intikal eden uygulama imar planlarına yönelik hazırlanan mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporları ile parsel bazında onaylanan zemin etüt raporlarına görüş bildirmek,

d) Bina ve zemin hareketlerinin, deprem davranışlarının tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivmeölçer cihazları ile yerel sismik ağ kurularak sismolojik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

e) İlçe Belediyelerinin imar planları ve parsel bazında zemin etüt raporlarına yönelik yapacağı araştırmalar için standartlar belirlemek,

f) Deprem bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi doküman ve eğitimi vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri hazırlamak, hazırlatmak,

g) Zemin hareketleri ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

ğ) Deprem tehlikesi risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak.