Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Volkan Karateke
 • Görevi : Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1984 Balıkesir doğumludur.

  Orta ve lise eğitimini 1995-2002 yılları arasında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, üniversite eğitimini 2002-2007 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, 2009-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

  2008-2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalıştı. 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürü olarak görev yaptı.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olup, 20.06.2018 tarihinden itibaren Atık Yönetimi Şube Müdürü olarak çalışmaktadır.

  İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. • Görevleri

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sorumluluğunda olan yolların ve alanların Yönetim Planı dâhilinde temizliğini yapmak, yaptırmak,

(2)    Halka açık kıyı alanlarında ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak veya toplatmak, Belediye işletmesine ait plajların temizliğini yapmak, yaptırmak,

(3)    Büyükşehir sorumluluk alanında, atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılmasına, bertaraf edilmesine ve/veya ettirilmesine, toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesine, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesine mani olmak, bu alanda denetimler yapmak,

(4)    Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânını uygulamak, katı atıkların (kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç) yeniden değerlendirilmesi, geçici depolama ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler işletmek veya işlettirmek, Belediye Meclisinin evsel katı atık tarifelerini halka duyurmak,

(5)    Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,

(6)    Büyükşehir Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Plânını uygulamak depolama ve yeniden değerlendirme sahalarını, taşıma ve bertaraf bedellerini belirlemek ve ilan etmek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak,

(7)    Büyükşehir Gemi Atıkları Yönetim Planını uygulamak, bu kapsamda deniz araçlarının atıklarını atık alma gemileri ile toplatmak, arıtmak, gemi atıklarını atık kabul tesisine almak, bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, transfer raporlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek,

(8)    Büyükşehir Tıbbi Atık Yönetim Plânını uygulamak, tıbbi atıkların geçici depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

(9)    Tehlikeli atıkları belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerine kabul etmemek, Belediye tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları lisanslı firmalarla yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(10)    Atıkların bertarafının mevzuat doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini istemek, gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemek,

(11)    Atık yağları belediye katı atık depolama sahalarına kabul etmemek, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(12)    Bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(13)    Ömrünü tamamlamış araç lastikleri belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerine kabul etmemek, Belediye araçlarından çıkan lastikleri lisanslı firmalarla yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(14)    Atık elektrikli ve elektronik eşyaların il genelinde etkin toplanması amacıyla ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek,

(15)    Atık pil ve akümülatörlerin belediyenin katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek, kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek, üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak, okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak toplamak,

(16)    Tüm atıkların yönetimi ve kontrolü kapsamında ayrıca,

a)    Belediye tarafından işletilen tesislere çevre lisansı almak, aldırmak,

b)    Okullara, kurum ve kuruluşlara, halka ve personele bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak ve başka kurum kuruluşlarca yapılan bu gibi faaliyetlere katkıda bulunmak,

c)    Atık yönetimi alanında ilçe belediyelerinin faaliyetlerini koordine etmek, toplama ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak,

ç)    Atıkların aktarma istasyonundan bertaraf tesislerine kadar taşınması ve işlenmesi faaliyetlerinin yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını denetlemek, denetimlerde atıkların yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, çevre lisansı olmadan geri kazanıldığının ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek,

d)    Atıkların kontrolü faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri ve diğer kayıtları tutmak, talep edildiğinde Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermek,

(17)    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak, Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak,     öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(18)    Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

(19)    Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmaktır.