Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğü

  • Adı : Hüseyin Esen
  • Görevi : Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye şirketleri ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek,

b) İhtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı almak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmesini sağlamak suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(2) Belediye ile iştirakleri arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) İştiraklerin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak,

b) İştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak,

c) İştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal hakları takip etmek,

ç) Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek,

(3) Bütçe içi işletmeler ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki (hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, fuar alanları, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor tesisleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, büfe, otopark ve çay bahçeleri, haller, mezbahalar, terminaller, limanlar, yat limanı, iskeleler vb.) yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek,

b) Belediye Meclisi kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Belediye işletmelerinin mali raporlarını belirli dönemlerde konsolide etmek,

ç) Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek,

d) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(4) Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) Belediye ve bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını Belediye Başkanının onayı ile karşılıklı olarak birbirinden karşılamak üzere Mali Hizmetler Dairesine bildirmek,

b) Bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek,

c) Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmaktır.

(5) Belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla şirket, iştirak ve işletmelerin stratejik planları ve performans programlarının, bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerinin ve bütçe kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasını ve Belediye Başkanına zamanında sunulmasını sağlamak,

(6) Belediye envanterinde bulunan fakat geçici olarak şirket, iştirak ve işletmelerde kullanılan demirbaş ve taşınır mal ve malzemelerin kayıt ve takibini yapmak,

(7) Şirket, İştirak ve İşletmeler Dış Denetim ve Koordinasyon Kuruluna sekretarya hizmeti sunmaktır.