İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Koray Karabulut
 • Görevi : Tarihi Kültürel Miras Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 10 60

 • Özgeçmiş

  1980 yılında İstanbul’da doğan Koray KARABULUT; 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi’nden mimar olarak mezun olmuştur.2005 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2008 yılında tamamlamıştır.

  Serbest mimar olarak başladığı mesleki hayatında gerçekleştirdiği çeşitli projelerden sonra, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başlamıştır. Bu süreçte Tübitak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli çeşitli bilimsel proje ve kazılarda yer almıştır.

  2014 yılında kurumlar arası geçiş kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne atanmıştır.

  2016 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdür Vekili olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir.

  Evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurulları, Tabiat Varlıkları Komisyonlarınca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak,

(2) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görev almak veya teknik temsilcisini görevlendirmek,

(3) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurmak, işletmek, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkilendirmesi ile kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek;Büroda sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanlar görevlendirmek,

(4) Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak, bu kapsamda

a) Koruma amaçlı araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmaları yürütmek,

b) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun, değerlerin ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin il düzeyinde envanterini çıkarmak ve yayınlamak,

c) Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak ve işletmek,

ç) Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek, avan ve uygulama projeleri hazırlamak, onaylamak, uygulamak, ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan diğer projeleri onaylamak,

d) Sit alanlarında veya bir alanın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıkları Komisyonunca sit olarak ilanı halinde, üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlamak, düzenleme projeleri, uygulama programlarını hazırlamak ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna vermek, koruma amaçlı imar plânlarının yapımı için İller Bankası Genel Müdürlüğünden bütçe talep etmek,

e) Sit alanlarında plân ve proje düzenlenmeleri ve uygulamalarını beş yıl süre ile denetlemek, aykırı hareket edenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve ilgili meslek odalarına bildirmek,

f) Belediye mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan ve korunması gereken kültür varlıklarının koruma amaçlı bakım ve onarım planlama, önceliklendirme çalışmalarını yapmak; rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak iyileştirmesi, çevre düzenlemesi vb. projelerini Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek yaptırmak,

g) Fen işleri Dairesi Başkanlığınca üretilen koruma amaçlı bakım, onarım, yeniden inşa projelerinin onayını Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarından ve Tabiat Varlıkları Komisyonlarından almak,

(5) Belediye mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan kültür ve tabiat varlıklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kullanılması veya tahsisi işlemlerini yürütmek,

(6) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. işlemleri ile ifraz-tevhit işlemlerinin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

(7) Milli Parklar Kanunu kapsamına giren yerlerdeki turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan, proje ve yatırım kararlarını Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının görüşünü alarak sonuçlandırmak,

(8) Birden fazla ilçe belediyesini ilgilendiren kentsel sit alanlarının yönetimi için, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu kurmak, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunda görev almak, yönetim plânı taslağı hazırlamak veya hazırlatmak, bütçe tahsis etmek,

(9) Yerel yapıların araştırılması, geliştirilmesi ve tip proje üretilmesi çalışmaları yapmak,

a) Belediye sınırları dâhilinde bulunan yerel özellikli yapılarda kullanılan materyallerive inşa tekniklerini araştırarak, tanıtımını yapmak,

b) Kırsal mahallelerde uygulanabilecek tip projeler üretmek veya ürettirmek,

(10)   Sit alanları içinde her ölçekte yapılan nazım ve uygulama imar planlarını, bunlar üzerinde yapılan değişiklik tekliflerini, bu kapsamdaki esas ve prensipleri Belediye Meclisi kararına sunmak, onaylatmak,

(11) Belediye Meclisi komisyon toplantılarına katılarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen sit alanı içinde imar planları, değişiklik teklifleri ve imar mevzuatı hakkında, üyelerin bilgilenmesini, planların aynen veya değiştirilerek onaylanmasını sağlamak.