Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Aydın Yener
  • Görevi : Toplu Taşıma Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    Aydın YENER, 1983 yılında Balıkesir’de doğdu.

    Lise öğrenimini 2001 yılında Balıkesir Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümü, Lisans eğitimini 2006 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tesisat Öğretmenliği Bölümü ve 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2007 yılında KPSS ile Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış, 2016 yılında ünvan değiştirerek Makine Mühendisi kadrosuna atanmış ve Fen İşleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünde İkmal Şefi olarak görev yapmıştır.

    2018 yılında Makine İkmal Şube Müdür Vekilliği, 2020 yılında da Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdür vekilliği görevine atanmış ve halen bu görevini yürütmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.  • Görevleri

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sınırları içerisindeki şehir içi ve şehirlerarası terminalleri, ilçelerde konuşlu şeflikler aracılığı ile mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek bu kapsamda,

a)    Halen,

1)    Balıkesir’de kurulu bulunan Merkez Otobüs Terminali,

2)    Bandırma’da kurulu bulunan Bandırma Otobüs Terminali,

3)    Gönen’de kurulu bulunan Gönen Otobüs Terminali,

4)    Erdek’te kurulu bulunan Erdek Otobüs Terminali,

5)    Edremit’te kurulu bulunan Edremit Otobüs Terminali,

6)    Havran’da kurulu bulunan Havran Otobüs Terminali,

7)    Burhaniye’de kurulu bulunan Burhaniye Otobüs Terminali,

8)    Ayvalık’ta kurulu bulunan Araç Bakım Kademesi ile

9)    Dursunbey’de kurulu bulunan Dursunbey Otobüs Terminalininfiziki şartlarında, çalışma ortamlarında, faaliyet ve görevlerinde, personelin performanslarında mevzuatın öngördüğü yüksek standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için gereken koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak, ihtiyaçlara göre yeni terminaller kurmak,

b)    İmar planlarına uygun olarak en az 2.000 m2 alan üzerinde kurulu ve yol ağlarıyla bağlantısı olan otobüs terminallerini belediye altyapısıyla irtibatlandırmak,

c)    Terminal Şefliklerinde planlı ve plansız denetim ve kontroller yapmak, eksik ve aksaklıkları tespit etmek, acil olan ve yüksek maliyet gerektirmeyen tedbirlerin Otobüs Terminal Şefliklerince hemen alınmasını sağlamak, kontroller sonucu alınması gereken, maliyet gerektiren ve acil olmayan düzenlemelerin yıllık performans programlarına girmesini ve bütçelenmesini sağlamak, böylece Şefliklerin ihtiyaçlarını gidermek ve gereken teknik ekipmanı sağlamak,

ç)    Terminal Zabıtası marifetiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve mevzuat çerçevesinde gerekli denetimleri yaptırmak, terminal güvenliğini aldırmak ve temizlik birimleri ile terminal temizliğini yaptırmak, kontrol ve denetimlerle tespit edilen aksaklıkların, talep ve şikâyetlerin süratle giderilmesini sağlamak,

d)    Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ uyarınca terminallerde giriş-çıkış ve transit geçiş fiyatlarını tespit etmek,

e)    Terminal Şefliklerinden belediye hesabında biriken tutarları takip etmek, her Şeflikten bu şekilde gelir olarak kaydedilen tutarların en az yüzde onu kadar payın, o terminalin temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanması, ortak tesislerin kurulması ve işletilmesinde harcanması için izleyen yılın belediye bütçesine ödenek konulmasını sağlamak, bu şekilde ayrılan ödenekleri ilgili Terminal Şefliklerine belirlenen oranlarda tahsis etmek ve bu amaca uygun olarak kullandırmak,

f)    Otobüs Terminal Şeflikleri arasında anlık ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek,

(2)    Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, bu amaçla toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, bu kapsamda,

a)    Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini, Ulaşım Ana Planında yer alan hedeflere uygun olarak yönetmek üzere gereken plan ve programları hazırlamak, bunlarla ilgili UKOME kararlarını istihsal etmek, plan ve programları Belediye Şirketi ve Belediye tarafından yetkilendirilen özel ve tüzel kişiler eliyle uygulamaya koymak,

b)    Toplu taşıma hizmetlerini, imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde, ruhsat vermek suretiyle ya da toplu taşıma hatlarını kiraya vermek veya hizmet satın almak yoluyla yerine getirmek bu maksatla, hat, güzergâh, durak yerleri, otobüs çalışma saatleri, bilet ücretleri vb. konularda,

1)    Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'nin işlettirdiği hatları şirket yönetimi ile koordine etmek,

2)    Hemşerilerin şikâyet ve taleplerini incelemek ve değerlendirmek, gerekiyorsa UKOME kararı aldırmak üzere hazırlanan teklifleri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletmek,

3)    Toplu taşıma araçlarının Günlük Hareket Programını hazırlamak, hazırlatmak, gerektiğinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri daha erken saatlere alınabilir veya daha geç saatlere kadar uzatılabilir.

4)    Mevcut uygulama ve uygulama değişikliklerini ilan, dilekçe, telefon ve belediye web sitesi aracılığıyla hemşerilere duyurmak,

5)    Hat Rotasyon Programını hazırlamak ve uygulamaya koymak, izinsiz hat ve güzergâh değişikliği, durak dışı indirme-bindirme gibi ihlalleri Araç Takip Sistemi ve sahada görevlendirecek özel denetim elemanlar ile izlemek, toplu taşıma hizmet alanında çalışanların yaz-kış uymaları gereken kıyafeti belirlemek,

6)    Belediye toplu taşıma sistemine dâhil tüm araçlar için, sicil dosyası tutmak ve içindeki evrakları noksansız bulundurmak,

c)    Ulaşım etütleri ile ilgili bilgi toplamak ve denetim amacıyla toplu taşıma araçlarını durdurmak, işletenden yolcu sayımları, yapılan kilometre, sefer süreleri konusunda ani veya belirlenen periyotlarda düzenli olarak bilgi aktarımı istemek, yolcu ve araç personeli ile anket yapmak,

ç)    Toplu taşıma araçları, sürücü ve hizmetlileri, bu yönetmelik ve yapılacak sözleşme hükümleri uyarınca, çalışmaları sırasında denetlemek, denetim sonuçlarını her zaman ve her araçta bulundurulacak ve istendiğinde ibraz edilecek Denetim Defterine işlemek, denetimde görülen menfi ve müspet hususları, denetimi yapan tarafından işletene iletilmesini sağlamak,

d)    Toplu taşıma ile ilgili UKOME gündemine giren tüm konularda gerekli ön inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

e)    Şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanları tespit etmek, bunlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmemesini sağlamak üzere Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek,

f)    Toplu taşıma güzergâhlarında yolcu indirme bindirme duraklarının durumlarını takip etmek, bu konudaki şikâyetleri cevaplandırmak, hasar tespitlerini yapmak, bakım ve onarımlarının, yenilerin montajlarının yapılmasını sağlamak,

g)     Talep halinde sosyal hizmetler ve yardım kapsamında hasta ve engelliler ile cenaze yakınlarına; amatör spor kulüplerine ve okullara destek olmak kapsamında sporcu ve öğrencilerin ulaşımını, Belediye imkânları çerçevesinde sağlamak,

h)    Belediye zabıtası ile mevzuatı gereği ücretsiz ulaşımı uygun bulunanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırmak,

(3)    Ayrıca,

a)    Toplu Taşıma İşletmecilerin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Toplu Taşıma Yönetmeliğini,

b)    Belediye ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarından faydalanan vatandaşlara verilecek indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek, iş ve işlemleri standardize etmek için Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.