Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

  • Adı : Seda Kaplan
  • Görevi : Yaygın Eğitim Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde istihdam ve bu bağlamda mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak üzere oluşturulan Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısının katılmadığı durumlarda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(2) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak ve işletmek, işlettirmek, hazırlanan tüm sertifikaların Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı olmasını sağlamak,

(3) Meslek ve beceri kazandırma kursları kapsamında üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek ve beceri kazandırma kursları alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(4) Üniversite ve yüksekokullar hariç, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini Başkanlık birimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, imkânlar dâhilinde karşılamak,

(5) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açmak,

(6) Alan araştırmaları sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek,

(7) Kentlilere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme geliştirme imkânlarını sağlamak,

(8) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak içim mesleki ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak, kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,

(9) Vatandaşlarımıza toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

(10) Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve tamir ettirmek,

(11) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte Pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak,

(12) Meslek ve beceri kazandırma kurslarının açılması, işletilmesi, işlettirilmesi, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği esas ve usullerinin standardizasyonu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.