Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Ercan Gezgin
 • Görevi : Zabıta Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 243 81 67

 • Özgeçmiş

  1964 tarihinde Balıkesir/Balya İlçesinde doğdu. İlköğretimi Ece Amca İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesinde tamamladı. Yüksek Okulu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

  1 Mayıs 1986 yılında Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış olup; 2000 yılından itibaren Zabıta Komiseri olarak, 2008 yılından itibaren Zabıta Amiri olarak 29.11.2017 yılından itibaren Zabıta Daire Başkanlığında Zabıta Şube Müdür Vekili ve İdari İşler Şube Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Zabıta Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Vali, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı sıralı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,  Belediye meclisi ve encümeni tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları, kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

b) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,

c) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemek ve hakkında tutanak tanzim etmek,

ç) muma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek üzere gereken ön çalışmaları yapmak ve bu konudaki teklifleri Belediye Encümenine sunmak,

d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği zabıta hizmetleri görmek, Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

e) Emre aykırı davranış, dilencilik, gürültü, rahatsız etme, işgal, kimlik bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma kullanımı şeklindeki kabahatlere idari yaptırım karar tutanağı düzenlemek,

f) Korunması belediyeye ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

g) Yangın, deprem ve su baskını, araç kazası gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak; elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi kamu hizmeti veren tesislerde meydana gelen arızaların tespiti halinde derhal ilgililere bildirmek ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

(2) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, ayıplı taksitli ve kampanyalı satışlar ve diğer konularda denetim görevlerini yerine getirmek, gerektiğinde tutanak tanzim etmek,

b) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

c) İşyerleri, gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girmek, gerekli kontrolleri yapmak, sahip veya işletenlerinden ilgili belgeleri istemek, ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, gerekiyorsa haklarında tutanak düzenlemek ve yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak,

ç) İzin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, izinsiz işgallerde ve belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

d) Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

e) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

f) Korunan eser, icra ve yapımların kaydedildiği ve taşındığı materyallerin (CD, VCD, USB vb.) yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,

g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemek,

ğ) Başkalarına ait ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını izinsiz işgal edenleri men etmek, pazar, panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar hakkında tutanak tanzim etmek,

h) Bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü;  fikir ve sanat eserlerine ait materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalı olup olmadıklarını denetlemek üzere illerde oluşturulan Valilik Denetim Komisyonu’na katılım sağlamak,

(3) Kamu sağlığının korunmasına ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri denetlemek,

b) İzin ve tescil işlemlerini yaptırmadan gıda üretimine geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişileri üretimden men etmek, üretilen ürünlere el koymak ve idarî para cezası ile cezalandırmak,

c) Üretim izni alınmamış gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan veya miadı dolmuş gıda maddelerini satan işyerlerindeki ürünlere el koymak, bu ürünleri satan işyerlerini idarî para cezası ile cezalandırmak,

ç) Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek,

d) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, tutanak tutmak

e) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha etmek,

f) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, İl Tütün Denetleme Kuruluna personel göndermek,  kamuya açık alanlarda halkın sıhhatine zarar veren maddelerin kullanılmasını tecrit etmek, kamuya açık kapalı alanlarda sigara içenleri tespit etmek ve tutanak tanzim etmek,

g) Bir yerde çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek, hayvansal kaynaklı hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak,

ğ) Yaygın hastalıklar ve salgın durumunda il merkezinde tesis ve teşkil edilen Yerel Hastalık Kriz Merkezi (YHKM)’ne katılmak,

(4) Tarımsal ürünlerin uygun şekilde pazarlanmasına ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Hal yönetim birimine bağlı olarak münhasıran sebze ve meyve toptancı hali ve bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere, 6 aydan az süreli olmamak üzere, halin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yeterli sayı ve nitelikte hali zabıtası görevlendirmek ve mevzuat çerçevesinde toptancı halini denetlemek,

b) Varsa, imar plânında gösterilen yerlerde yapılan özel halleri denetlemek,

c) Varsa, büyükşehir belediyesi gözetim ve kontrolündeki pazar yerlerinde asgari, pazarcı ve üretici satış yerleri, zabıta bürosu, çöp toplama yeri, elektronik tartılar, hoparlör sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası, tuvalet bulundurmasını denetlemek,

ç) Hayvan pazarı, borsası, panayırları, kurbanlık hayvan satış yerleri ve kesimhanelere hayvanların nakillerinde bulundurulması gereken belgeleri denetlemek, belgesi olmayan veya eksik olan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulamak,

d) Her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan belgeleri aramak, kontrol etmek ve ilgili belgeler olmadan yapılan nakillerde hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak idari olarak bağlı bulunduğu en yakın mülki idare amirine bildirmek,

e) Hayvanların, mezbaha ve et kombinası dışında kesimlerini önlemek, bunları yapanlar hakkında tutanak tutmak,

f) İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

g) Haller, hayvan pazarları ve kesimhaneler ile ilgili hususları Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile koordine etmek,

(5) İmar ve şehirciliğe ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek,

b) Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak,

c) Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek,

ç) İzinsiz yapıları tespit etmek,  yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan izinsiz ve yıkılacak derecedeki yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmek, binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak ve yasal yaptırım uygulamak,

d) Ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurmak,

e) Binalara ve sokaklara verilen numaralara ve isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına sebep olanları, umumi kullanıma açık çeşmeleri kıran ve bozanları tespit etmek ve hakkında tutanak tanzim etmek,

f) Bütün bu işleri yaparken ilgili Daire Başkanlıklarının yetkili elemanlarıyla birlikte hareket etmek ve gerektiğinde tutanak düzenlemek,

g) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların tahliyesi ve yıkımı konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde destek sağlamak,

(6) Sosyal hizmetlerin desteklenmesine ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespiti halinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmek,

b) Cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ile asker ailelerinden yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak, sonuçları talep sahibine iletmek,

(7) Çevrenin korunmasına ilişkin faaliyet ve görevleri,

a) Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yerine getirmek

b) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

c) Şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı madde atılmasını önlemeye yönelik tedbirler almak, su kaynaklarının etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,

ç) Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde, orman memurlarına yardımcı olmak,

d) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların tespiti halinde durumu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirmektir.

(8) Savaş ve Savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek; yangın, deprem su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak; elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi kamu hizmeti veren tesislerde meydana gelen arızaların tespiti halinde derhal ilgililere bildirmek ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

(9) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

(10) Zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerleri varsa belirmek, bu maksatla gönüllü zabıta teşkiline dair iş ve işlemleri yürütmek,

(11) Özel Mevzuat hükümleri ile Belediye Zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak,

(12) Belediye birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından trafikle ilgili konularda istenen görüşlere cevap hazırlamak, özel mevzuat hükümleri ile Belediye Zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak ve diğer kuruluşların belediye zabıtası yetkileri dâhilindeki yardım taleplerini karşılamak,

(13) Kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde tanzim edilen tutanakları gereğini takip etmek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğüne göndermektir.