Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Yahya Akduman
  • Görevi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

  • Özgeçmişİlgili Haberler  • Görevleri
  • Mevzuatlar
  • Faaliyet Raporları

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek, işlettirmek; meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak,

(2) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açmaktır.

(3) Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla kültür ve sanat tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, hemşeriler arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikleri, ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek, faaliyet ve etkinliklere uzman kişilerin katılımını sağlamak, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak fuar ve sergi alanları açılmasına izin vermek, kültür ve tabiat varlıklarının işlevleri ve durumlarını takip etmek,

(4) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını tespit etmek, hemşeriler arasında sağlık ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kent halkının sağlık, huzur, esenlik ve mutluluğunu gözetmek, bunu sağlamak için gereken önlemleri almak, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler, gezici sağlık üniteleri kurmak, işletmek veya işlettirmek, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere sosyal hizmetler sunmak ve yardım yapmak,bu kapsamda hasta ve cenaze nakil taleplerini karşılamak,engelli hizmet birimleri ve engelli merkezleri oluşturmak,mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri gerçekleştirmek,muhtaç olan asker ailelerine yardım yapmak,

(5) Kent konseyi faaliyetlerine yardım ve destek sağlamak, sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(6) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının yönetimindeki salonları; tiyatro, sinema, konferans, sergi, konser, eğitim, dinleti, panel, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde kullandırmak ve hazır halde tutmak,

(7)   Kentin tarihi mekanlarında yapılacak restorasyon, arkeolojik kazı vb. bilimsel araştırma, inceleme ve her türlü çalışmalarda Kültür Turizm Bakanlığı, Valilik, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kurum kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, arkeolojik kazı ve bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri, kültürel anlamda tanıtımını gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere destek olmak ve faaliyetlerde bulunmak,

(8)  Film gösterimleri yapmak, yaptırmak, organizasyon ve çalışma programları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışında festival ve organizasyonlara katılmak, katkı sağlamak,

(9) Gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,

(10) Gençlik kampları açmak, kamp ile ilgili faaliyetleri yürütmek, katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak,

(11) Balıkesir ilinin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak; derme ve derleme faaliyetlerinde bulunmak; bu çalışmaları yayın haline getirmek, yayınlatmak, bulunan değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(12) Sporu teşvik etmek amacıyla, gençlere spor malzemesi vermek, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda başarı elde edenlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

(13) İl düzeyinde,

a) Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısı katılmadığında Belediye adına,

1) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’na,

2) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’na,

3) İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne,

4) İl Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’na,

b) Uyuşturucu madde kaçakçılığı, kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili konu ve gelişmeleri takip ve tespit ederek, buna ilişkin çözüm önerileri üretmek ve hayata geçirmek, il genelinde ilgili kurumlar tarafından yürütülecek mücadele çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu tesis etmek amacıyla, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu’na;

c) Spor müsabakalarında güvenliği mevzuat çerçevesinde sağlamak, alınabilecek tedbirleri sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında koordine etmek amacıyla, İl Spor Güvenlik Kurulu’na,

ç) İl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesindeki İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu’na,

d) Kronik hava yolu hastalıklarının kontrol programının izlenmesi ve değerlendirilmesi, oluşturulan programın ve hastalıkların kamuoyuna benimsetilip savunulması, hastalıkların erken dönemde saptanması ve ilerlemesinin önlenmesi, kronik hava yolu hastalıklarının yönetimine katkı sunulması amacıyla, İl Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme Kurulu’na,

e) Verem hastalarının tüm tedavisi boyunca ilaçlarının her dozunu bir görevli ya da sorumlu kişinin gözetiminde alması ve bu durumun kaydedilmesi suretiyle, tedavinin başarı ile tamamlanması amacıyla, İl Verem Kontrol Kurulu’na katılım sağlamak,

f) Toplantılarda alınan kararların gereğini Belediye bünyesinde koordine ve takip etmek,

(14) Hemşerilere verilen sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara sağlık hizmetini sunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına araştırma sonuçları sunmak,

(15) Dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli ve kimsesizlere yardım kapsamında engelli, hasta ve cenaze nakil taleplerini almak, planlama yapmak ve yapılan planlamayı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bildirmek, bu alanda yapılan yardımların kaydını tutmak,

(16) Kamu yararına çalışan tüm kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık vb. tüm hizmetlerin il genelinde bütünleştirilerek etkililik, ekonomiklik ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

(17) Kültürel ve sosyal hizmetleri planlarken merkezi yönetim il müdürlükleri ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak kültür ve sosyal işler alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(18) Hemşerilerin tiyatro vasıtasıyla sıkça sanatla buluşmasını sağlamak, Tiyatro marifetiyle yerli ve yabancı eserlerle hemşerilerin genel eğitiminin, dil ve kültürünün yükseltilmesine katkıda bulunmak, Türk dil birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ahlaki ve sosyal evrensel temel değerler üzerinde doğru yargılara varılmasını katkıda bulunmak, Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurt dışında gelişmesini ve yayılmasını, tanıtılmasına katkı sağlamak, Sanat estetik duygusunu geliştirmek amacı ile Balıkesir ili genelinde tiyatrolar açmak, tiyatro festivalleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemektir.


No Tarih Açıklama İndir
423 28.05.2019 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
66 13.06.2014 Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
143 16.09.2014 Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
1587 20.12.2016 Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
Açıklama İndir
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Performans