Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Mürsel Sabancı
 • Görevi : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1200/1202
 • E-posta : mursel.sabanci@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1966 doğumlu olan Sabancı, Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Liselerinde Sağlık Eğitim Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Balıkesir ve Muğla üniversiteleri Sağlık Yüksekokullarında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Strateji ve AR-GE Şube Müdürlüğü görevinin ardından 2014 - 2019 yılları arasında Karesi Belediyesi İdari ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

  2015 yılı itibariyle Karesi Kent Konseyi Başkanlığı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Sabancı, 09.04.2019 tarihi itibariyle de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.

  Sabancı, evli olup 2 çocuk babasıdır.
 • Görevleri
 • Mevzuatlar

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediyenin stratejik plana göre yönetilebilmesi için, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planını hazırlamak, bu kapsamda, stratejik plan hazırlama direktifini hazırlamak ve yayımlamak,

(2) Stratejik plan hazırlıkları kapsamında, Belediyenin faaliyet ve görevlerini yerine getirmesini etkileyecek dış faktörlere ve kurum içi kapasiteye, üretilmekte olan hizmetlerin etkililiğine, verimliliğine ve ekonomikliğine, Balıkesir ilinin hak ve menfaatlerine, hemşerilerin Belediye hizmetlerinden tatmin düzeyine dair genel araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak, Belediye hizmetlerinden yararlanan hemşerilerin, belediye çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer paydaşların çalışmaya katılımlarını sağlamak ve katkılarını almak, genel araştırma,  inceleme ve geliştirme sonuçlarını analiz etmek, bir sınırlama olmaksızın tüm ihtiyaçları belirlemek, ihtiyaçları, Ulusal Kalkınma Planı, strateji amaç ve politikaları, Hükümet Programı, varsa Bölge Plânı, öncelikli hizmet gereklilikleri, hâlihazır mali durum ve geliştirilebilecek kaynaklar çerçevesinde kıymetlendirmek ve önceliklendirmek,

(3) Belediyenin Hizmet Envanteri çalışmalarını yürütmek, envanter hazırlamak ve geliştirmek, Daire Başkanlıklarından Kamu Hizmet Standartları Tablosunu almak, birleştirmek,

(4) Belediyenin misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini, beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için Belediye birimlerinin takip edeceği politikaları öngörülebilen mali tablolar çerçevesinde belirlemek ve önceliklendirmek, stratejik amaç ve hedefler, faaliyet ve görevler hakkında ilçe belediyelerinin ve diğer tüm paydaşların görüş ve önerilerini almak,

(5) Belirlenen ve önceliklendirilen stratejik amaç ve hedefleri, faaliyet ve görevleri, tahmini bütçeler çerçevesinde yıllık program dilimlerine ayırarak, yıllık performans hedeflerine, yıllık faaliyet ve görevlere dönüştürmek, Belediye faaliyetlerinin performans ölçütlerini Daire Başkanlıkları ile koordine ederek belirlemek,

(6) Stratejik planı yazmak, stratejik planda durum analizlerine yer vermek, yapılan durum analizi ile tespit edilen stratejik amaç ve hedefler bağlantısını açıkça ifade etmek, yıllık performans hedeflerini ifade ederken, yıllık performans programının hazırlanmasında güçlük çıkarmayacak şekilde, sonuç odaklı olarak, belediyenin hizmet alanlarına ve yıllık bütçeye uygun biçimde belirtmek, stratejik planın uygulanmasının izlenmesine dair sistemlerin tasarımında yeterli ayrıntıya yer vermek, stratejik planın hazırlanmasında ve yazılmasında ihtiyaç duyulması hâlinde dışarından, sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlı olmak üzere danışmanlık hizmetleri temin etmek,

(7) Yazımı tamamlanan stratejik planı Belediye Encümeni ve encümen görüşü ile Belediye Meclisine sunmak, onay almak, Belediye Meclisince onaylanan stratejik planı çoğaltmak, Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak, uygulamaya koymak, planlı bir yönetim ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamak,

(8) En az iki yıl uygulandıktan sonra, stratejik planı, misyon, vizyon ve amaçlarını değiştirmeden, hedeflerde yapılan nicel değişiklikler ile güncellemek, güncellenen planı Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına tekrar göndermek, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara bir kez daha yayımlamak ve uygulamaya koymak,

(9) Stratejik plan izleme sürecinde, Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri (standartları) geliştirmek, geliştirilmesini sağlamak ve sisteme kaydetmek, üst yönetimin iç denetim ve iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalara destek sağlamak, iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri sonuç raporlarını temin etmek, alınacak tedbirlerin sonuçlarını takip ve kontrol etmek, stratejik plâna göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaları araştırmak,

(10) Stratejik plâna göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini, görev ve hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alınacak önlemleri de içeren yıllık faaliyet raporlarını incelemek, sonuçları stratejik planlamaya yansıtmak üzere düzenlemek,

(11) Stratejik plan dönemi sonunda, Stratejik plâna göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Belediyenin Beş Yıllık Plan Dönemi Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Plan dönemi sonunda Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak, Raporun birer örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermek,

(12) Belediye teşkilat yapısının geliştirilmesi kapsamında; Balıkesir ilinin nüfusunu, fiziki ve coğrafi yapısını, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini, gelişme potansiyelini dikkate alarak, Belediyenin yasal faaliyet ve görevlerine, stratejik planın temel hedef ve görev ihtiyaçlarına, norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde Belediye teşkilatını değiştirme ve geliştirme analizleri yapmak, analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek ve gereken Belediye Yönetmelik değişikliklerini yapmak,

(13) Kurum dışı ilişkileri yönetmek, bu kapsamda; kurum dışı toplantı takip sistemini kurmak, çalıştırmak, Valilik ve diğer kurumlarda yapılacak toplantıların konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden toplamak, katılacak personeli planlamak, mazereti nedeniyle katılamayacak personeli veya varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek, Kurum Dışı Aylık Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak, birimlere duyurmak, toplantı sonuç raporunu almak, analiz etmek, gerekiyorsa katılımcı ile birlikte Genel Sekretere ve Belediye Başkanına bilgi sunmak,

(14) Devredilen veya paylaşılan hizmetlerin yerine getirilmesinde, ilçe belediyeleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak, ilçe belediyeleri ile veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Belediye Meclisince yönlendirici ve düzenleyici kararlar alınmasını sağlamak,

(15) Belediye Başkanı veya temsilcisinin katılacağı Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi birlik ve teşkillerin meclis ve/veya yönetim kurulu toplantılarına katılıma ilişkin hazırlıkları yapmak, zamanında arz etmek, üyelik yükümlülüklerini takip ve kontrol etmek, yerine getirmek,

(16) İçişleri Bakanlığı tarafından, belediyenin idarî işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmek,

(17) Yayımlanan tüm Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri, mahalli idarelerin uygulamaları hakkında Yargıtay ve Sayıştay kararlarını günlük takip etmek, üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerinin ve mahkeme kararlarının, iç mevzuata etkilerini analiz etmek ve analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlığı ile koordine etmek,

(18) Mevzuatı geliştirme kapsamında, Belediyenin iç mevzuatını geliştirme ve standardizasyonu sağlama çalışmalarını bir elden yönetmek, iç mevzuat külliyatını elinde bulundurmak, envanterini tutmak, mevzuat içeriğine hâkim olmak,Belediyenin hazırlanan veya güncellenen tüm Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında ilgili birimlerin uygunluk ve1.Hukuk Müşavirliğinin hukuka uygunluk görüşünü istihsal etmek,

(19) Hazırlanan veya güncellenen Belediye Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında mevzuat gereği, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Devlet personel Başkanlığı ve ilgili diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlarından görüş isteme yazılarını, genel gerekçesi ile birlikte, bir elden hazırlamak, Belediye Başkanı imzası ve elektronik kopyası ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne göndermek,

(20) Belediye Yönetmelikleri hakkında Belediye Meclisi kararını, Belediye Yönergeleri hakkında Belediye Başkanı Onayını istihsal edilerek, Yönetmelik ve Yönergelerin ilan ve uygulamaya konulması sürecini yönetmek,

(21) Görev ve Çalışma Yönetmelikleri ile onaylanan Belediye teşkilatına uygun kadro cetvellerinin hazırlanmasını İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

(22) Hazırlanan ve değiştirilen Belediye Yönetmelik ve Yönergelerin tamamının adını, yürürlüğe giriş zamanlarını ve istenen diğer bilgilerin Kamu Mevzuat Sistemine (KMS) girmek üzere 1.Hukuk Müşavirliğinde Belediye KMS sorumlularına zamanında bildirmek,

(23) Yönetim sistemlerine ilişkin ulusal (TURKAK) ve uluslararası (ISO) sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarını yönetmek, kalite standartları belgelerinin alınmasını sağlamak,

(24) Belediyenin iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması, geliştirilmesi ve takibi konularında çalışmalar yapmak, buna göre Belediyenin iç kontrol sistemini tesis etmek ve ilgili birimlerce iç kontrol programlarının yapılması ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmaları izlemek,iç kontrol sonuç raporlarını temin etmek, alınacak tedbirlerin sonuçlarını takip ve kontrol etmek,

(25) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına sekretarya hizmeti sunmak,Belediyenin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak,İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Belediye Başkanına sunmak ve uygulamaya koymak ve Maliye Bakanlığına göndermek, gerektiğinde güncellemek, uygulamaları takip etmek,

(26) Belediyenin kurumsal risk yönetimi çalışmalarını yürütmek, faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen stratejik amaçlara, yıllık performans ve yatırım hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

(27) Yılda en az bir defa Risk Koordinasyon Toplantısı düzenlemek, yıllık toplantıda riskleri gözden geçirerek, alınması gereken tedbirleri ve Daire Başkanlıklarının risk yönetimi alanında ihtiyaçlarını belirlemek, her bir Daire Başkanlığı Risk koordinatörü tarafından raporlanan risklerden yola çıkarak konsolide Risk Raporunu hazırlamak, riskleri ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak geliştirmek, hazırlanan Risk Raporunu ve her yıl geliştirilen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Belediye Başkanına sunmak ve uygulamaya koymak,

(28) Belediyenin tüm birimlerinde risk yönetimi ve iç kontrol sistemi süreçlerinin etkin işlemesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti vermek, risk yönetimine ve iç kontrole ilişkin iyi uygulamaları belirlemek ve bu uygulamaların Belediye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

(29) Belediye personelinin risk yönetimi ve iç kontrole ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek, Daire Başkanlıklarının İç Kontrol Güvence Beyanlarını almak, dosyalamak ve muhafaza etmek,

(30) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görev ve sorumlulukları kapsamında, Risk Strateji Belgesinin, Risk Raporlarının, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Yönergesinin hazırlanmasını, Belediye personeline risk yönetimi ve iç kontrol konularında eğitilmelerinin verilmesini sağlamak,

(31) Tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana faaliyet ve hizmet geliştirme alanlarında senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek, Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunmak,

(32) Turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ile eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yaptırmak üzere ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak üzere ön çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak,

(33) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

(34) Belediyenin sunabileceği ilave hizmetlere veya hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ARGE faaliyetleri yerine getirmek, Belediye birimleri, kuruluş ve iştirakleri ile birlikte projeler hazırlamak,

(35) Alt yapı hizmetleri dışında, Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek; ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projeleri ile ilgili bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek,

(36) Geliştirilen, Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunulan ve onay alınan projeler hakkında ilgili Daire Başkanlıklarınca Belediye Meclisi kararı istihsal edilmesini takip etmek,

(37) Yurtiçinde ulusal ve yurtdışında uluslararası projeye dayalı hibe ve fon programlarını takip etmek, kullanılabilecek ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında Belediye üst yönetimini, ilgili Daire Başkanlıklarını, belediyenin şirket ve iştiraklerini bilgilendirmek, kullanılabilecek hibe veya fonlar için, stratejik plan ve yıllık performans programını esas alarak, ilgili birimler, şirket veya iştiraklerle birlikte projeler hazırlamak,

(38) Yurt dışı finansman için projelerin yıllık yatırım programındaki yeri, tutarı ve ödeneği hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; İller Bankası kredisi için ödeme planı hakkında İller Bankası uygunluk görüşünü almak,

(39) Stratejik plan ve yıllık performans programı ile uyumlu olacak şekilde Belediyenin yatırım programını hazırlamak, onaylanan projelerin yatırım programına girmesini sağlamak,yatırım programında yer alacak projeleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) aracılığı ile elektronik ortamda (kaya.kalkinma.gov.tr) Kalkınma Bakanlığına iletmek,

(40) Yatırım programını yayımlamak, uygulamasını izlemek, ilgili Daire Başkanlıklarınca projelerin yürütmesine destek sağlamak,Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu hazırlamak, yayımlamak ve zamanında Kalkınma Bakanlığına göndermek,

(41) Belediye yatırımlarının il genelinde koordinasyonu için gerektiğinde Belediyeyi Vilayet ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde temsil etmek, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında Genel Sekretere sekretarya hizmeti sunmak,katılımını takip etmek, toplantı sonuçlarını muhafaza etmek ve değerlendirmek,Belediyenin yatırım programında bulunan ve bulunmayan projeleri ile bu projelerin gerçekleşme durumlarını İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) aracılığı ile elektronik ortamda (uygulama.ikis.dpt.gov.tr/Ikis/) Kalkınma Bakanlığına iletmek,

(42) Stratejik plan çerçevesinde, ilçe belediyelerinin görüşlerini ve Daire Başkanlıklarının yıllık program tekliflerini alarak, yıllık performans programlarını bütçe ile koordineli olarak sonuç odaklı, doğru ve güvenilir bilgiye dayanarak, mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlamak,

(43) Yıllık performans hedeflerini ve gerçekleştirecek proje veya proje aşamalarını stratejik planın yıllık uygulama dilimlerine uygun olarak belirlemek, yıl içinde yerine getirilecek faaliyet ve görevler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini belirtmek, hedefleri, amaçlara katkı sağlayacak şekilde ve amaçlarla ilgili olarak belirlemek, performans göstergelerini açık, anlaşılabilir, miktar, zaman, kalite ve/veya maliyet bakımından ölçülebilir şekilde ifade etmek, Daire Başkanlıkları ile koordine etmek, taslak programı Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine ve encümen görüşleri ile birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, onaylanan programı birimlere göndermek, Ocak ayında belediyenin internet sitesinden kamuoyuna duyurmak, en geç Mart ayına kadar İçişleri Bakanlığına göndermek,

(44) Yıllık performans programının izleme sürecinde uygulamayı takip etmek, Belediyenin yönetimindeki faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarını, hizmetlerin geliştirilmesi ve birimlerin performanslarına ilişkin olarak Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezinde, Daire Başkanlıkları, İç Denetim Birim Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca toplanan bilgi ve veriyi, kanıta (teftiş, iç denetim ve iç kontrol raporlarına) dayalı olarak yeniden düzenlemek ve muhafaza etmek, yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini araştırmak,

(45) Yıllık performans programı izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere, yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, görev ve hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alınacak önlemleri de içeren yıllık faaliyet raporlarını Daire Başkanlıklarından temin etmek,

(46) Yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak, her yıl Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak, hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu yayımlamak ve birer örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermek,

(47) Stratejik planlama ve performans programlarını için alt yapı teşkil edecek verilerin toplanması,sınıflandırılması, depolanması, güncellenmesi,analiz ve sentezi, istatistiki sonuçların elde edilmesi, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması ve uygun görülenlerin kamuoyu ile paylaşılması ile ilgili çalışmaları yönetmek, bu konularda standartlar belirlemek ve uygulamaya koymak,

(48) Belediye hizmetlerini değerlendirmeye yönelik olarak çeşitli anket çalışmalarını hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile yakın koordinasyon ve işbirliği geliştirmek ve yürütmek,

(49) Belediyenin yönetimindeki faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarını, Balıkesir genelinde verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve birimlerin performanslarına ilişkin olarak Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezinde, Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birim Başkanlığında toplanan bilgi ve veriyi, kanıta (teftiş, iç denetim ve iç kontrol raporlarına) dayalı olarak yeniden düzenlemek, Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğüne istenilen formatta iletmek,

(50) Bu maksatla Belediyenin tüm görev alanları ve bu görev alanlarında yapılan işleri ile ilgili verilerin sağlıklı ve eksiksiz toplanması ve işlenmesi için Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezini tesis etmek ve çalıştırmak, Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezi Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncelleştirmek,

(51) Veri toplama çalışmaları kapsamında, ilgili Belediye birimleri, Belediye iştirak ve şirketleri, İlçe belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonda bulunmak ve teknik destek sağlamak, verilerin sağlıklı ve eksiksiz toplanması ve işlenmesi için tüm belediye birimleri ile yakın işbirliği sağlamak ve sürdürmek,

(52) Kurum içi iletişim ve koordinasyon sistemini kurmak, çalıştırmak, bu kapsamda; Genel Sekreterlik ve Büyükşehir Belediye birimlerinin yapacakları toplantıların konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden almak, varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek,Aylık Koordinasyon Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak,

(53) Daire Başkanlıklarının ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla, Belediye birimleri ve kuruluşlarının tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerinin nasıl hazırlanacağını koordine etmek, En az geç haftada bir kez bu brifingleri ilgili birim ve kuruluşlardan almak ve düzenlemek, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri istenilen formatta 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

(54) Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı almak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek, Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmek suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(55) Belediye iştiraklerinin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak, iştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak, iştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal hakları takip etmek, Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek, iştiraklerin yönetim ve denetim faaliyetlerini Belediye Başkanı adına koordine etmek,

(56) Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki (hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, fuar alanları, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor tesisleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, büfe, otopark ve çay bahçeleri, haller, mezbahalar, terminaller, limanlar, yat limanı, iskeleler vb.) yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek, Belediye işletmelerinin işletilmesini, belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek, Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(57) Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Belediye ve bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını Belediye Başkanının onayı ile karşılıklı olarak birbirinden karşılamak üzere Mali Hizmetler Dairesine bildirmek, bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek, Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmak,

(58) Belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla stratejik planları ve performans programlarının, bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerinin ve bütçe kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasını ve Belediye Başkanına zamanında sunulmasını sağlamaktır.


No Tarih Açıklama İndir
656 23.07.2019 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği